Asian African Walk Thru Frame
Model Description Weight(kg) Weight(lbs)
ASF.WT.1219x1930 Asian African Walk Thru Frame 1219x1930 13.50 29.77
ASF.WT.1219x1700 Asian African Walk Thru Frame 1219x1700 12.50 27.56
ASF.WT.1219x1524 Asian African Walk Thru Frame 1219x1524 11.50 25.36
ASF.WT.914x1930 Asian African Walk Thru Frame 914x1930 13.20 29.11
ASF.WT.914x1700 Asian African Walk Thru Frame914x1700 11.90 26.24
ASF.WT.914x1524 Asian African Walk Thru Frame 914x1524 11.00 24.26
       
       
       
       
       
Asian African Ladder Frame / Mason Frame
ASF.BX.1219x1930 Asian African Ladder Frame 1219x1930 14.80 32.63
ASF.BX.1219x1524 Asian African Ladder Frame 1219x1524 12.30 27.12
ASF.BX.1219x1219 Asian African Ladder Frame 1219x1219 10.50 23.15
ASF.BX.1219x914 Asian African Ladder Frame 1219x914 8.60 18.96
ASF.BX.1219x490 Asian African Ladder Frame 1219x490 6.90 15.21
ASF.BX.914x1219 Asian African Ladder Frame914x1219 9.40 20.73
ASF.BX.914x914 Asian African Ladder Frame 914x914 7.40 16.32
ASF.BX.914x490 Asian African Ladder Frame 914x490 5.30 11.69
       
       
       
       
       
       
       
Asian African Frame Catwalk Board
Model Description Weight(kg) Weight(lbs)
ASF.MCB.500x1829 Mesh Catwalk Board for Frame 500x1829 13.30 29.33
ASF.MCB.400x1829 Mesh Catwalk Board for Frame 400x1829 13.00 28.67
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Asian African Frame Catwalk Board
Model Description Weight(kg) Weight(lbs)
ASF.ST.2677 Stair for Frame 500x2677mm 22.00 48.51
       
       
       
       
       
Asian African Frame Cross Braces
Model Description Weight(kg) Weight(lbs)
ASF.CB.2198 Cross Brace 2198mm 2.50 5.51
ASF.CB.1928 Cross Brace 1928mm 2.30 5.07