Drop Lock Series Frame
Model Description Weight(kg) Weight(lbs)
DL.WT.564 5'x6'4" Walk Thru Frame Drop Lock 22.20 48.95
       
DL.WT.464 4'x6'4" Walk Thru Frame Drop Lock 20.42 45.03
DL.WT.364 3'x6'4" Walk Thru Frame Drop Lock 19.21 42.36
DL.WT.264 2'x6'4" Walk Thru Frame Drop Lock 17.86 39.38
       
DL.WT.55 5'x5' Walk Thru Frame Drop Lock 18.23 40.20
DL.WT.45 4'x5' Walk Thru Frame Drop Lock 16.62 36.65
DL.WT.35 3'x5' Walk Thru Frame Drop Lock 15.41 33.98
       
DL.SBX.564 5'x6'4" Single Box Frame Drop Lock 21.18 46.70
       
DL.DBX.564 5'x6'4" Double Box Frame Drop Lock 22.68 50.01
       
DL.SBX.55 5'x5' Single Box Frame Drop Lock 17.80 39.25
DL.SBX.54 5'x4' Single Box Frame Drop Lock 15.99 35.26
DL.SBX.45 4'x5' Single Box Frame Drop Lock 16.15 35.61
DL.SBX.44 4'x4' Single Box Frame Drop Lock 14.39 31.73
       
DL.DBX.55 5'x5' Double Box Frame Drop Lock 18.55 40.90
DL.DBX.54 5'x4' Double Box Frame Drop Lock 16.73 36.89
DL.DBX.45 4'x5' Double Box Frame Drop Lock 16.74 36.91
DL.DBX.44 4'x4' Double Box Frame Drop Lock 14.99 33.05
       
DL.BX.43 4'x3' Box Frame Drop Lock 11.92 26.28
DL.BX.53 5'x3' Box Frame Drop Lock 13.45 29.66